Nieuwsbrief Cruysbergen Natuurlijk

mail
Nieuwsbrief 11 februari 2014

 


 

 

Beste fan van Cruysbergen,

De afgelopen weken is er weer van alles gebeurd, met voorlopig de vergadering van de commissie Ruimte op 5 maart jl. als laatste wapenfeit voor de verkiezingen op 19 maart a.s.

  • Hart voor Bussum (lijst 6) omarmt doel stichting
  • Burgemeester negeert integriteitsvraagstuk
  • Onjuiste publicaties: wel excuses, geen correctie
  • Brief aan burgemeester
  • Commissie Ruimte zet burgemeester onder druk
  • Burgemeester zet commissie Ruimte voor het blok
  • GNR neemt afstand van (bouw)plannen gemeente
  • Alternatief plan
  • Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan
  • Weinig enthousiasme bij gemeente voor tv-documentaire

Hart voor Bussum (lijst 6) omarmt doel stichting
In het verkiezingsprogramma van de nieuwe lokale partij Hart voor Bussum (lijst 6) is een (zeer) beperkte bebouwing op het MOB-complex opgenomen.

We nodigen u uit om dit aspect op 19 maart a.s. mee te nemen in uw stemkeuze!

>>lees meer

Burgemeester negeert integriteitsvraagstuk
Tijdens ons gesprek met de burgemeester op 3 februari jl. is een schriftelijke reactie toegezegd n.a.v. het integriteitsvraagstuk met de wethouder, de heer Barneveld.

Onjuiste publicaties: wel excuses, weinig actie

Er was geen sprake van een Nota van Inspraak. En ook niet van een positief advies van de commissie Ruimte. Ten onrechte publiceerde de gemeente deze zaken in het verslag van de informatieavond van 18 december jl.

>>lees meer

Nieuwe brief aan de burgemeester
Op 26 februari jl. hebben we de burgemeester opnieuw een brief gestuurd. Hierin hebben we onze onvrede geuit over de gang van zaken en het gebrek aan actie.

Met een nieuwe bijeenkomst met de commissie Ruimte (op 5 maart) in het verschiet, hebben we de burgemeester dringend opgeroepen te kiezen voor natuurontwikkeling; en dus afstand te nemen van het huidige, slechte plan.

>>lees de hele brief

Commissie Ruimte zet burgemeester onder druk
Tijdens de rondvraag van de vergadering van de commissie Ruimte op 15 januari jl. ontstond er grote ophef over het positieve advies waar de burgemeester eerder melding van had gemaakt.

>>lees meer

Burgemeester zet commissie Ruimte voor het blok
De geplande vergadering van de commissie Ruimte op 19 februari jl. werd verplaatst naar 5 maart jl. Die avond had wederom een bizar verloop. Met voorlopig een geforceerd positief advies aan de gemeenteraad als uitkomst.

>>lees meer

GNR neemt verder afstand van (bouw)plannen gemeente
De uiteenzetting tijdens de vergadering liet al weinig aan duidelijkheid over: GNR voelt zich geen partij om het beheer en onderhoud te gaan doen van de grond tussen de woningen op de 5 ha. Wat GNR betreft is er geen sprake van serieuze natuurontwikkeling, maar eerder van een woonwijk in een natuurlijke omgeving.

Naar later bleek is de kans dat GNR de overige 6 ha, het westelijk deel van het MOB-complex, nog wel gaat beheren ook uiterst gering. Voorwaarde is hiervoor namelijk dat vooraf de (structurele) funding moet zijn voorzien. Dit aspect is niet aan de orde gekomen, maar wel uiterst relevant!

Waarom hier geen mededeling over zijn gedaan is niet bekend, maar dat laat zich eigenlijk wel raden. De gemeente is immers nooit zelf in staat om natuur te ontwikkelen en te beheren, te onderhouden.

De haalbaarheid van het gehele project, en niet op de laatste plaats de impact van de financiële risico’s, komen dan zwaar ter discussie. En de uitkomst had die avond dan zeker een andere zullen zijn geweest.

Overigens was GNR ook verbaasd over de opdracht die de deelnemers aan de professionele workshops hadden meegekregen. De gemeente had als enige optie het huidige bouwplan op de bewuste 5 ha meegegeven; ruimte voor een andere kijk op bijv. clustering of natuurontwikkeling was er niet!


Alternatief plan
Alle partijen zijn ondertussen heel druk met de naderende verkiezingen op 19 maart a.s. Daarna zal de samenstelling van de gemeenteraad een andere worden, en komt er een nieuw college.

We vertrouwen erop dat er straks weer meer ruimte zal zijn voor een serieuze heroverweging van de plannen en bijbehorende risico’s. Tegelijk zullen we dan inzetten op de presentatie van het alternatieve plan.

De meeste bezwaren m.b.t. natuurontwikkeling en impact op de omgeving zullen in het alternatieve plan zijn ondervangen. Het enige punt van kritiek kan zijn dat er hoe dan ook op het MOB-complex gaat worden gebouwd.

Bij GNR denken we in ieder geval weer op volledige medewerking bij de planontwikkeling te kunnen rekenen. Een eerste blik op de schets van het alternatieve plan leverde alvast direct een positieve reactie op!

De gemeente heeft ons inmiddels schriftelijk, via de advocaat, laten weten de gevraagde informatie over de berekening m.b.t. het aantal benodigde woningen niet te willen geven. Men blijft erbij dat het hier om vertrouwelijke gegevens gaat. Hier hadden we eerder in het kader van de WOB-procedure om verzocht.


Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan
Onze advocaat, de heer Schram, heeft 25 februari jl. een formele zienswijze bij de gemeente ingediend in reactie op het ontwerpbestemmingsplan. Het zal geen verrassing zijn dat we ons verzetten tegen het slechte plan.

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om de bouwplannen op de 5 ha mogelijk te maken. De gemeente manoeuvreert zich in rare bochten. Zo wordt de ruimte tussen de 50 woningen aangemerkt als natuur, terwijl er een gewoon een woonwijk zal ontstaan. De nieuwe situatie wordt vergeleken met de bestaande bouw; wat men als een kwalitatieve verbetering ziet. Het idee was echter het gebied terug te geven aan de natuur, na sloop van de bestaande gebouwen. Haast met de sloop heeft de gemeente overigens niet meer.

>>lees de hele brief

Weinig enthousiasme bij gemeente voor tv-documentaire
Zoals eerder gemeld heeft Tuvalu het initiatief genomen om een tv-documentaire te maken over de plannen voor het MOB-complex. Verschillende betrokkenen, waaronder de stichting en de gemeente, zijn benaderd om hieraan mee te werken.

We kunnen niet wachten, maar we hebben van Tuvalu begrepen dat de gemeente nog niet staat te springen. Er zal eerst nog een gesprek nodig zijn. Daarna neemt de burgemeester pas een besluit. In ieder geval zullen de wethouders Barneveld en Van Ramshorst niet (mogen) bijdragen. Zoveel is wel al duidelijk.

 

--
www.cruysbergennatuurlijk.nl | Contactmessage
--